Afasi er ervervede (ikke medfødte) språkvansker etter en skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med å snakke, forstå det andre sier, lese og skrive. Hjerneslag er den vanligste årsaken. Ofte er det behov for at språkferdighetene læres på nytt eller holdes ved like.

Vanskene kan f.eks komme til uttrykk gjennom:

  • Ordletingsvansker
  • Forståelsesvansker
  • Personen strever med å få sagt det de ønsker

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopedisk behandling består av både tilrettelagt kommunikasjonstrening for personen som er rammet. Like viktig er rådgivning og veiledning av nær familie, og eventuelt helsepersonell, i hvordan en legger til rette for videre kommunikasjon. Samarbeid med andre faggrupper er også av stor betydning for et helhetlig opplegg.

Ved afasi kan ofte muligheten til å forflytte seg blitt påvirket og/eller at en bruker mye krefter på dette. Jeg tilbyr meg å treffe deg der det er best for deg, hjemme eller i institusjon.