Afasi er ervervede (ikke medfødte) språkvansker etter en skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med å snakke og med å forstå det andre sier. Mange kan også oppleve vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den vanligste årsaken til afasi. Ofte er det behov for at språkferdighetene læres på nytt eller at de holdes ved like.

Vanskene kan f.eks komme til uttrykk gjennom:

  • Ordletingsvansker
  • Forståelsesvansker
  • Vansker med å lese og/eller skrive
  • Personen strever med å få sagt det de ønsker

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopedisk behandling består av tilrettelagt kommunikasjonstrening for personen som er rammet. Kartlegging vil også være en del av opplegget som tilbys, hvis dette ikke nylig er blitt gjort. 

Like viktig er rådgivning og veiledning av nær familie (og eventuelt helsepersonell) i hvordan en legger til rette for videre kommunikasjon. Samarbeid med andre faggrupper er også av stor betydning for et helhetlig opplegg.

Ved afasi kan ofte muligheten til å forflytte seg blitt påvirket og/eller at en bruker mye krefter på dette. Jeg har mulighet til å treffe deg hjemme der du bor, eller på institusjon.