• Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging.
  • Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt.
  • Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen.
  • Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og av ulike grunner.


Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Målet med den logopediske behandlingen vil være at klienten gjennom trening sammen med logoped etterhvert skal føle seg trygg i spisesituasjoner, være komfortabel med å spise sammen med andre. I tillegg er det viktig å ha fokus på at den som er rammet skal kunne spise mest mulig variert mat.