Språkvansker kan gi store utfordringer for et barn. Ofte tenker en at det er noe som går over av seg selv og en velger å vente og se. Foreldre, barnehageansatte eller helsestasjon som har mistanke om at et barn har språkvansker bør ta tak i dette med en gang. Da er sjansen for å hjelpe barnet mye større. Språkvansker kan være:

  • Vansker med talespråket, for eksempel begrenset ordforråd, vansker med grammatikk, ordletingsvansker m.m
  • Vansker med språkforståelse, for eksempel vansker med å forstå ord og setninger
  • Vansker med å forstå og bruke språklydsystemet (fonologiske vansker)
  • Det er viktig å ikke vente med og ta kontakt med fagfolk ved bekymring om språkvansker!


Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopeden kan hjelpe deg med å kartlegge hva det er barnet strever med. Det er ikke alltid et enkelt svar på dette, for ofte er det sammensatt. Rådgivning og veiledning av de voksne rundt barnet vil være en viktig del av arbeidet logopeden gjør. I tillegg kommer oppfølging av barnet og tilrettelagte tiltak. 

Hjelp til utredning og oppfølging av språkvansker dekkes i de fleste tilfeller ikke av Helfo. Ta kontakt med kommunen du bor i (PP-tjenesten) for informasjon om hva slags hjelp du kan få der.