Uttalevansker er:

  • Vansker med å produsere bestemte språklyder eller å bruke disse riktig.
  • Dersom vansken er at man fysisk ikke klarer å lage en eller flere språklyder kaller vi det for en artikulasjonsvanske.
  • Utredning og behandling av artikulasjonsvansker er en stor del av mange logopeder sin arbeidshverdag. 
  • Mange barn har rask progresjon når rett tiltak blir iverksatt,
  • Forutsetter tett oppfølging fra logoped i samarbeid med foreldre og barnehage/skole.


Logopedisk behandling:

  • Logopeden kan hjelpe deg med å kartlegge hva det er som barnet strever med. Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom språkvansker eller uttalevansker. Det kan også dreie seg om begge deler. 
  • En viktig jobb for logopeden er å veilede foreldre og barnehage/skoleansatte for å lage et helhetlig opplegg videre for barnet.
  • Det er også viktig å bruke tid på å bygge relasjon til barnet, slik at barnet føler seg trygg på logopeden. Det vil derfor være store individuelle forskjeller på måten en jobber på ut i fra hva barnet synes er motiverende.
  • Noen liker best å være inne på et rom sammen med logopeden, andre vil helst være sammen med en eller flere andre kjente barn. For andre fungerer det best å legge til rette for logopedisk behandling ute - noe som absolutt er mulig. Det er mange som lærer best når de er i aktivitet! Her vil jeg benytte min kompetanse som idrettspedagog, men med hovedfokus på det logopediske. 

Hjelp til utredning og oppfølging av språkvansker dekkes i de fleste tilfeller ikke av Helfo, med mindre det er grunnet sykdom eller skade.Ta kontakt med kommunen du bor i (PP-tjenesten) for informasjon om hva slags hjelp du kan få der.